Īrijā ordinēts māc. Imants Miezis

Ordinācijas ielūgumam mācītājs Imants Miezis bija izmeklējis Mateja evaņģēlija 5:14 vārdus: “Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta.” Mūsu prieks bija pilnīgs, kad Kristus ar savu gaismu svētīja ordinācijas dievkalpojumu Dublinas “Christ Church” katedrālē, kas notika šā gada 3. aprīlī.

Šis bija vēsturisks dievkalpojums! Tādēļ, ka mūsu LELBPasaulē un Īrijas Baznīca (“Church of Ireland”) pieder PORVOO komūnijai, ordinācija notiku viņu skaistā, vēsturiskā dievnamā, klātesot Arhibīskapam Michael Jackson (“Lord Archbishop of Dublin and Bishop of Glendalough”). Garīgās vienotības spēkā sadarbojāmies un kalpojām. Nāca prātā apustuļa Pāvila vārdi Efesiešiem, ka mums ir “viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.” (Efes. 4:5–6). No sirds pateicos visiem, kuŗi daudz palīdzēja!

Ordinācijā man asistēja prāv. Andris Abakuks un prāv. emer. Ilze Kuplēna–Ewart. Arī Arhibīskaps Michael Jackson piedalījās, lai mācītājs Imants Miezis, kaut ordinēts LELBPasaulē, pēc vajadzības varētu arī vadīt dievkalpojumus kādā no Īrijas Baznīcas draudzēm. Mēs esam dziļi pateicīgi viņam, visiem, kuŗi vada Īrijas Baznīcu ar ko mums ir tik labas attiecības.

Ordinācijas dievkalpojumam sekoja Pateicības dievkalpojums Vācu Baznīcas draudzes dievnamā. Tur, kā līdz šim, kalpos Imants, bet ne vairs kā diakons, bet kā mācītājs! Par labo, kristīgās mīlestības izveidotām attiecībām liecināja pilnais dievnams un pateicīgās sirdis!

Paldies draudzes priekšniecei Ingūnai Miezei par lielo darbu un visiem, kas gādāja, lai galds klātos un netrūktu nevienam nekā! 

Lai Dievs svētī mūsu amata brāļa Imanta kalpošanu! Viņš lai arvien izstaro patiesu prieku kalpojot Tam Kungam kopā ar savu draudzi! Kopā esam pasaules gaisma! Vienoti Viņā, kuŗš patiesi ir visas gaismas avots, sekosim Viņam drīz ieejot Klusajā nedēļā, kur mijās gaismas un tumsas spēki — bet uzvar dzīvība! 

Arī Īrijas Baznīca publicēja rakstu par Imanta Mieža ordināciju savā mājas lapā. Saite.

+ Lauma Zuševica

P.S. Sirsnīgs paldies Rūtai Abakukai par fotogrāfijām.

Citi Jaunumi