Apsveikums archibīskapam emer. Elmāram Ernstam Rozītim ordinācijas 50. gadadienā

Kungs, stāvi klāt! Kungs, vienmēr stāvi klāt!
Lai jauks ir rīts un vakars arī skaists!
Tu zelta dienu vari dāvināt,
Tik Tavu sarga roku neatlaist!
                                         N. Kalniņš

Ordinācijas 50. gadadienas apsveikums amata brālim,
Archibīskapam emer. Elmāram Ernstam Rozītim!

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes un savā vārdā no sirds Tevi apsveicam šinī tik nozīmīgajā dienā! Dievs Tev bagātīgi ir piešķīris savu žēlastību un pateicībā Viņam Tu ar savām dāvanām un spējām esi uzticīgi un svētīgi kalpojis mūsu Baznīcā jau 50 gadus!

Tu neaizmirstami esi liecinājis par 136. psalma patiesību, kuŗa atkārtojas pēc katra no 26 pantiem: “Uz mūžiem Viņa žēlastība”, vai agrākā tulkojumā: “Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Tavā kalpošanas laikā Tu esi neskaitāmus cilvēkus iedrošinājis uzticēties Dieva žēlastībai un Kristus mīlestībai! Ar savu raksturīgo laipnību un humoru Tu esi iedrošinājis citus un, vadot Virsvaldi, Tu esi mācījis skatīt dzīvi no abām pusēm — gan no garīgās, gan laicīgās puses!  Priekos un pārbaudījumos arvien izjust Kristus klātesamību! 

Mēs no sirds pateicamies par tavu gatavību arvien mūs tik labi pārstāvēt konferencēs un sanāksmēs, vienmēr atverot durvis labai savstarpējai sadarbībai ar citām Baznīcām. Lai Dievs dāvina veselību, kalpošanas prieku un drosmi arvien stāvēt par Kristus patiesību un taisnību! Ir tik labi, ka būsi kopā ar māsām un brāļiem Vācijas apgabala sanāksmē!

No tuvienes un tālienes viens Gars ved kopā dvēseles. Mēs esam ar tevi domās un lūgšanās un Kristus mīlestībā! Patiesā cieņā, pateicībā un no sirds novēlot tikai baltas, Dieva svētītas dienas! 

+Lauma,
LELBP Virsvalde

Citi Jaunumi