Svinēsim Kopbaznīcas svētdienu 18. septembrī

Aicinām šī gada 18. septembrī kopā ar LELBP svinēt Kopbaznīcas svētdienu!

(Saprotot, ka ne visām draudzēm būs iespējams tieši 18. septembrī pulcēties, lūdzam paredzēt Kopbaznīcas dievkalpojumu tuvākā svētdienā.)

No Baznīcas saņemsit šai īpašai reizei sagatavotu dievkalpojuma lapiņu un draudzes lūgšanas tekstu. Archibīskape Lauma Zušēvica sagādās “domu graudus” tiem, kuŗi gatavos svētrunas.

Pasaules malu malās dziedāsim tās pašas dziesmas un lasīsim tos pašus Dieva vārdus, būsim vienoti kopējās lūgšanās!

Pirms vai pēc dievkalpojuma labāk iepazīsimies ar mūsu Baznīcas svētīgo darbu Latvijā. Pievienota Youtube saite par mūsu Latvijas apgabalu:
https://youtu.be/Bogx5FSJu7A

LELBP dara daudz! Ticam, ka varam veikt vēl vairāk!

No draudzēm lūdzam ziedojumus un/vai kolekti par labu LELBP Misijas fondam!
Ziedojumus lūdzam nosūtīt LELBP kasierim
Uģim Grīnbergam
10536 Lucas Rd.
Three Rivers, MI 490943, USA

vai arī izmantot PayPal: misijasfonds@gmail.com ar piezīmi “Misijas Fonds”.

Dievs lai dāvina prieku kopā sanākt, pateikties un lūgt par mūsu Baznīcu.
Dievs lai dāvina vienoties Jēzū Kristū centībā piepildīt viņa lūgšanu Debestēvam:

“Lai visi ir viens!  Itin kā Tu, Tēvs, manī un es, Tevī,
lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis!” (Jņ 17: 21)

LELBP Virsvalde

Citi Raksti