Sieviešu kalpošana nav tirgus objekts

Iepriekš jau vēstīts, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā savā 3. jūnijā notikušajā sinodē lēma par izmaiņām satversmē, nostiprinot jau vairākus gadus arhibīskapa Jāņa Vanaga piekopto praksi neordinēt sievietes mācītāja amatā. Pirms notikušās sinodes pārdomāt šo grozījumu izdarīšanu satversmē aicināja gan Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas, gan virkne luterisko baznīcu visā pasaulē. Visasākā reakcija pēc LELB sinodes pieņemtā lēmuma sekoja no partnerbaznīcām Vācijā, tā piemēram, Vidusvācijas evaņģēliskās baznīcas bīskape Ilze Junkermane 27.jūnijā savā vēstulē arhibīskapam Jānim Vanagam aicināja vēlreiz pārdomāt LELB sinodes pieņemto lēmumu un sniedza argumentus no Jaunās Derības, tā norādot uz vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu kalpošanas iespējām baznīcā. Savu satraukumu un mulsumu par LELB pieņemto lēmumu un tā leģitimitāti pauda arī Vācijas evaņģēliskās baznīcas (VEB) bīskape Petra Bose-Hūbere. VEB konventā Bose-Hūbere uzsvēra, ka apustuļa Pāvila vārdi par to, lai sievas draudzē klusē ir jālasa kontekstā un trupinājumā tam, ko tieši Pāvils ar to gribējis teikt, nevis lūkoties uz šo Rakstu vietu izrauti no konteksta.

Savu sarūgtinājumu par notikumiem LELB sinodē izteica arī Pasaules luterāņu federācija (PLF), kura pārstāv 74 miljonus luterāņu visā pasaulē. Pēc PLG ģenerālsekretāra Mārtina Junges ziņojuma, PLF nāca klajā ar paziņojumu, kurā norāda “Mēs dalām sāpes un skumjas ar mūsu māsām un brāļiem LELEB, ko rosinājis ierobežojums oridnēti kalpot tikai vīriešiem. Mēs ticam, ka visā baznīca un visā mūsu kopība cieš ja sieviešu kalpošanas dāvanas netiek novērtētas un tām netiek dotas pilnas kalpošanas iespējas.”

Šī gada septembrī atklātu vēstuli LELB arhibīskapam Jānim Vanagam nosūtīja arī Ziemeļvācijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Gerhards Ulrihs. Savā vēstulē bīskaps Ulrihs uzsver, ka turpmāk Ziemeļvācijas ev.lut. baznīcas (ZELB) un LELB attiecības nevarēs palikt bez izmaiņām, ja LELB pieturēsies pie sieviešu ordinācijas aizlieguma. Bīskaps Ulrihs norāda – “Kristībā visi kristieši ir vienlīdz aicināti par draudzes locekļiem un priesteriem: “Kas ir iznācis no kristības, drīkst lepoties, ka jau ir iesvētīts par priesteri, bīskapu un pāvestu,” – saka Mārtiņš Luters rakstā “Vācu nācijas kristīgajai muižniecībai”. Visaptveroša vīriešu un sieviešu līdzdalība un pilnīga vienlīdzība baznīcas dzīvē izriet no mūsu reformācijas ticības apliecības dziļākas izpratnes.

Šī iemesla dēļ mūsu attiecības pēc jūsu lēmuma nevar tālāk pastāvēt bez izmaiņām. Visas Eiropas Protestantu baznīcu apvienības (EPBA) baznīcas ir apņēmušās savā darbā vadīties pēc dokumenta “Amats, ordinācija, episkopē un teoloģiskā izglītība”. Tā 58. paragrāfā ir teikts: “EPBA baznīcas sieviešu ordinācijas praksi ir veidojušas saskaņā ar pašreizējo reformatorisko izpratni par garīgo amatu. [..] Sieviešu ordināciju tās uztver kā Svētā Gara dāvanu un svētību un neatkāpsies no šīs prakses, jo viņu izpratnē tas ir principiāls jautājums.”

Kā vairāki Vācijas evaņģēliskās baznīcas bīskapi un citi garīdznieki, tā arī ZELB bīskaps Ulrihs akcentē, ka LELB pastāv radikāli citāda Rakstu izpratne, nekā tos lasa, saprot un interpretē ne tikai Vācijas baznīcās, bet lielā daļā PLF dalībbaznīcu.

“Šajā sinodē daudzi jūsu baznīcas pārstāvji pauda tādu Rakstu un amata izpratni, kas būtiski atšķiras no mūsu baznīcas izpratnes. Luteriskajā izpratnē ticīgajiem ir jāpaklausa nevis mācītājiem un bīskapiem, bet gan vienīgi Kristum, miesā dzimušajam Dieva Vārdam. Taču paklausība Dieva Vārdam nozīmē vairāk nekā turēšanos pie burta.”

Tāpat bīskaps Ulrihs aicina LELB arhibīskapu Jāni Vanagu sniegt savu redzējumu par to kā turpmāk varētu attīstīties VEB un LELB savstarpējās attiecības – “[..] es lūdzu Jūs, godājamais brāli Jāni Vanag, darīt zināmu, kā Jūs saredzat mūsu attiecību nākotni. Šo jautājumu īpaši pastiprina ziņa, ka Hanss Martins Jensons pirms ievēlēšanas Liepājas diecēzes bīskapa amatā sinodē noraidījis attiecības ar tām baznīcām, kurās ordinē sievietes. Šo jautājumu vēl pastiprina jūsu izvēle, kuru baznīcu pārstāvji tika uzaicināti uz bīskapa Hansa Martina Jensona konsekrāciju un kuru ne.”

Jāuzsver arī tas, ka VEB savā nacionālajā konventā ir nolēmusi turpmāk sadarboties ar trīs Latvijā esošām evaņģēliski luteriskām baznīcām – LELB, LELBĀL un Vācijas evaņģēliski luterisko baznīcu Latvijā.

Mācītājs Rinalds Gulbis

Frankfurtē, 2016.gada oktobrī

Grafika: I.Miezis

Schreiben Landesbischof Ulrich an Erzbischof Vanags – 13. Sept. 2016

Latviski: 2016_09_13 Lett. Übersetzung Brief Landesbischof Ulrich an Erzbischof Vanags

Citi Raksti