Mirušo piemiņas dienas – Mūžības svētdienas meditācija

Mūžības svētdienas audiovizuāla meditācija mazam miera un lūgšanu brīdim. Pirms iedziļināties mūzikas un attēlu nestajā vēstījumā, aicinu lasīt Sv.Rakstu vārdus no Vecās un Jaunās Derības Rakstiem:

90.Psalms
1 Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis audžu audzēs! 2 Pirms kalni dzima un pirms tu dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz mūžiem tu – Dievs! 3 Tu cilvēku putekļiem atdod un saki:dodieties atpakaļ, cilvēku bērni! – 4   Jo tūkstoš gadi tavās acīs kā vakardiena, kas prom, kā sardzes laiks, kas naktī. 5 Tu izlej miegu pār tiem, no rīta – tie zāle, kas tvīkst, 6 no rīta tā zeļ, tad tvīkst, līdz vakaram novīst un kalst. 7 Tā mēs nīkstam tavās dusmās, un tavs naids mūs iztrūcina, 8 visas mūsu apgrēcības tavā priekšā, mūsu noslēpumi – tava vaiga gaismā, 9 viss mūsu mūžs tavās dusmās pagaist, mūsu gadi kā nopūta zūd. 10 Mūsu mūžs – septiņdesmit gadu vai, kurš visai stiprs, astoņdesmit gadu, viss šis laiks – pūles un posts, garām ir, un – lidojam prom! 11 Kas zina tavu dusmu spēku un tavu bardzību, kā tevi bijāt? 12 Māci mums skaitīt mūsu dienas, ka dabūjam gudru sirdi! 13 Jel atgriezies, Kungs! Cik ilgi vēl? Apžēlojies par saviem kalpiem! 14 Dari mūs sātus no rīta ar savu žēlastību, tad līksmosim un priecāsimies ik dienas! 15 Tik dienu mūs priecē, cik tu mūs sāpināji, tik gadu, cik piedzīvojām ļaunu! 16 Lai tavi kalpi redz tavus darbus un tavu godību – viņu bērni! 17 Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums!

Jāņa Evaņģēlijs 5: 24 – 29
Jēzus saka: “Patiesi, patiesi es jums saku:kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. 25 Patiesi, patiesi es jums saku:nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. 26 Tāpat kā Tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī Dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. 27 Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ ka tas ir Cilvēka Dēls. 28 Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi 29   un izies ārā:tie, kas darījuši labu, – celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, – notiesāšanai.”

Meditācijas muzikālajā pamatā likta Franča Šūberta (Franz Schubert) “Visu dvēseļu dienas litānija” (“Litanei auf das Fest Aller Seelen”), kuru uz Berlīnes Paul-Gerhardt-Kirche ērģelēm izpilda Baiba Rēdmane. Vizuālais tēls arī ir Baibas izveidots, izmantojot viņas pašas uzņemtos un kādu manu uzņemtu foto. Lai Dieva miers pār visiem mūsu mīļajiem mūžībā aizgājušajiem!

Tālis Rēdmanis

Citi Raksti