Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Ne aizdzīts, bet aicināts! 

Jēzus Kristus saka: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” (Jņ 6:37)

Lauma Zušēvica, LELBP archbīskape

Ir cilvēki, kas reiz noraidīti, nekad vairs neriskē pieteikties labākam darbam, mācīties citā universitātē. Ir cilvēki, kas reiz atstumti, nekad vairs nemēģina uzsākt jaunu draudzību. Ir cilvēki, kas reiz atraidīti, nekad vairs nemeklē otru, ko mīlēt. Ticu, ka mēs visi pazīstam tādus cilvēkus, un ir tik ārkārtīgi žēl vērot, kā izgaist dzīves potenciāls un talanti, spējas, dāvanas — tas viss paliek aizklāts kā sveces gaisma, ko slēpj zem pūra. Drosmes vietā rodas šaubas, cilvēks ieslēdzas sevī, neuzticas otram, dažreiz pat ne Dievam. Tie visi ir Dieva radīti cilvēki, Viņa Gara apdāvināti, un, kad viņi dodas pie Pestītāja, tad Jēzus vārdi ir nepārprotami: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” (Jņ 6:37) Nevienu, nekad, nedzīšu prom.

Cik nozīmīgi Jēzus vārdi tieši šim laikam, kad 2021. gada vasarā sākam aptvert, cik grūti klājās, kad bijām no citiem atšķirti vai attālināti. Dienu
no dienas viss mainījās — maskas aizsedza sejas, tad nē, tad atkal jā… Cauri visām pārmaiņām mūsu Baznīca nemainīgi turpināja veikt Kristus uzticēto darbu. Paldies visiem Virsvaldē, garīdznieku lokā, mūsu draudzēs par labo sadarbību! Lai Dievs dod, ka 2022. gadā varam tikties, pateikties un kopā priecāties par to, ka arvien paplašinās mūsu darbs un mūsu lokā ienāk tie, kas rod te mājvietu.

Turpināsim sirdīs atklāt Kristus Evaņģēliju un palīdzēt novērst pandēmijas graujošās sekas cilvēku attiecībās un dvēseļu veselībā. Sabiedrībā pieaugušas domstarpības, asi konflikti. Pārāk bieži uzskatu atšķirības pārtop strīdos — par vīrusu, potēm, maskām, citiem politiskiem jautājumiem, piemēram, par rasismu, imigrantiem, klimata pārmaiņām, pasaulē augošo nemieru, dažu valstu varas kāri. Turpināsim lūgt, lai pilnīgāk aicinātu doties pie Jēzus. “Jo Viņš ir mūsu miers: Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti, ienaidu.” (Ef 2:14) Pāvils uzrunā jūdus un grieķus, kuŗi vēl bija sadalīti, bet atbilde der arī mums — Viņš ir mūsu miers.

Cik skumji, ka, tāpat kā Jēzus laikā, arī tagad pārāk bieži cilvēki tiek iedalīti grupās: pieņemts un atraidīts, apžēlots un notiesāts, grēcinieks un šķīsts, derīgs un nederīgs, nolādēts un svētīts, pareizs un nepareizs. Toreiz Jēzus atteicās distancēties. Viņš pat kopā ēda ar sabiedrībā un sinagogā noraidītiem, atstumtiem, notiesātiem grēciniekiem. Arī par to Viņš dārgi maksāja krusta kalnā, mirstot par visiem grēciniekiem. Un, ja tobrīd kāds vēl šaubītos, vai viņam varētu būt vieta Dieva valstībā, tad atskan Jēzus pēdējās lūgšanas vārdi: “Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara.”
(Lk 23:34) Katram ir cerība atgriezties un doties pie Viņa, kas ir žēlastības un Dieva mīlestības svētais avots, vienīgā patiesā atbilde konfliktiem, visai pasaulei, kuŗā mums visiem jāmācās sadzīvot.

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Lai Dievs svētī jūs, mūsu Baznīcu un pasauli. Kaut Viņš piešķirtu tai atjaunotu veselību un vienotību 2022. gadā. Lai Dievs svētī Latviju un mūsu tautu, ģimenes, skolas, slimnīcas, rūpnīcas, birojus. Tos, kas gādā par mums un strādā, tos, kas mūs sargā un vada. Lai Viņš mūs vieno un ļauj piedzīvot to prieku, ka mūsu vidū ienāk tie, kas Viņa atpazīti, mīlēti un atpestīti! “Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.” (Kol 3:14)

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju