Baznīcas gadagrāmata 2022

Ieejot 2022. gadā, centīsimies kalpot arvien līdzīgāk Kristum — iedrošinot katru doties pie Jēzus un uzdrīkstēties ticēt, ka netiks aizdzīts vai atšķirts. Līdzjūtībā uzlūkojot un aprūpējot tos, kas cieš. Piedodot pat tiem, kas mums darījuši pāri, tā īstenojot Evaņģēliju. Sludinot Viņa patiesību un taisnību, nevis katrs savējo. Tā savā darbā un dzīvē arvien tuvāk atspoguļosim Jēzu, kas žēlsirdībā teicis: “Nevienu, kas pie Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom.” Ne citus, ne mūs, kā Mārtiņš Luters mācīja, jo esam vienlaicīgi atpestīti, vienlaicīgi grēcinieki.

Diakone Ruta Bambane (dzimusi Dzalbe)

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm. (Lk 2:29–31)

Dzimusi 1963. gada 8. aprīlī Inčukalnā, Latvijā
Mirusi 2020. gada 12. augustā Rīgā, Latvijā

Ruta Bambane ar vīru palīgmācītāju evaņģēlistu Viesturu Bambanu ASV ieradās 2001. gada 21. februārī, lai viņš kalpotu Oregonas Latviešu draudzē. Ruta Dzalbe bija noslēgusi laulību ar Viesturu Bambanu 1994. gada 1. oktobrī. Viņus salaulāja mācītājs Erberts Bikše Rīgas Jēzus baznīcā.

Rutu Bambani, kas bija beigusi Lutera Akadēmiju Latvijā, uzņēma Rietumu seminārā (Western Seminary Portland) pēc angļu valodas pārbaudījumu izturēšanas. Pirmajam maģistra grādam (MA Specialized Ministry) 2005. gada 30. aprīlī pēc četriem gadiem sekoja otrs — ģimenes padomdošanā (MA Family Counseling). Studiju laikā Ruta saņēma ievērojamu finansiālu atbalstu no LELBA.

Jau drīz pēc ierašanās ASV Ruta Bambane sāka darbību Oregonas latviešu draudzē. Viņu ievēlēja draudzes Valdē, kur viņa pildīja sekretāres pienākumus gandrīz līdz pat savai aizbraukšanai uz Latviju 2020. gada maija beigās. Ruta palīdzēja savam vīram mācītāja darbā, apmeklējot vecos un slimos draudzes locekļus, mācīja ticības mācību draudzes skoliņā, vadīja Bībeles stundas un svētbrīžus, dziedāja Portlendas latviešu korī.

2010. gada 21. oktobrī Indianapolē archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis Rutu Bambani ordinēja diakones amatā. Jau pirms tam viņa vairākas reizes bija sprediķojusi un vadījusi dievkalpojumus. Kad Rutas vīram sākās nopietnas veselības problēmas, viņa veica gadrīz visus mācītāja pienākumus. Tajā laikā Ruta pēdējā gaitā izvadīja tikpat kā visus mūsu saimes mirušos. Šajā dzīves posmā viņa strādāja pilnu laiku ģimenes padomdošanā un bija ļoti iecienīta speciāliste.

Maizes darbs un dzīve gāja ierastajā gaitā, līdz 2019. gada oktobra sākumā mūsu diakonei atklāja vēzi 4. stadijā. Sākumā šī ziņa Rutu satrieca, bet ļoti drīz viņa ar možu garu atsāka savu darbību, palīdzot arī vīram, kam savukārt veselība bija uzlabojusies.

Sākot ar 2020. gada pavasari, Rutas veselība pasliktinājās, un Bambanu pāris nolēma atgriezties Latvijā, lai būtu kopā ar radiem un citiem piederīgajiem.

Draudze un arī visa latviešu saime Oregonā vienmēr būs pateicīga par Rutas Bambanes darbu, palīdzību, uzticību un mīlestību. Izsakām līdzjūtību aizgājējas ģimenei un citiem piederīgajiem viņu bēdās.

Mūžīgu mieru, Dievs, dod…

Oregonas Latviešu draudzes Valde

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju