Vienkopus visi teiksim Viņa slavu!

LELBA video dievkalpojums būs noskatāms, sākot ar 24. decembri, šeit:
https://vimeo.com/659060407

Izplatiet šo saiti jo plaši, bet īpaši tiem, kuri nevar vai vēl nav gatavi pulcēties klātienes dievkalpojumā.
Lai Dievs vieno mūs Kristus Bērna sveikšanā un iepriecina mūs ar Bērna nesto žēlastību un mīlestību!

Ak, nāciet Viņu pielūgt,
ak, nāciet Viņu pielūgt,
ak, nāciet Viņu pielūgt — šo Ķēniņu!

Paldies LELBA Baznīcas liturģijas un mūzikas nozares vadītājai prāv. Sarmai Eglītei un Silvijai Kļaviņai-Barshney par dievkalpojuma sastādīšanu un noformēšanu!
Paldies tām draudzēm, kuras atsaucās aicinājumam iesūtīt pagājušā gada ierakstus, un tiem garīdzniekiem un lajiem, kas palīdzēja ar jaunā materiāla sagatavošanu!

Mierpilnus Ziemassvētkus vēlot,
prāv. Anita Vārsberga-Pāža
LELBA priekšniece

Latviešu ev. lut. Baznīcas Amerikā (LELBA) birojs

Citi Raksti