Sveiciens Reformācijas svētkos

2016. gada 27. oktobrī

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mēs esam aicināti piedalīties vēsturiskā notikumā! Pievienotā vēstulē no Pasaules Luterāņu Federācijas ir informācija par iespēju ‘būt klāt’ dievkalpojumā, kas notiks pirmdien, 31. oktobrī, Lundā. Dievkalpojumā piedalīsies Romas Pāvests Francisks līdz ar Pasaules Luterāņu Federācijas garīdzniekiem no pasaules malu malām. Pateicos mūsu archibīskapam Emer. Elmāram E. Rozītim, kas pārstāvēs mūsu Baznīcu. Lūdzu, tālāk ziņojiet par šo notikumu. Kopā noskatoties dievkalpojumu, katrā draudzē varētu sekot pārrunas par to kā nākamgad atzīmēsim Reformācijas 500. jubileju! Dievs lai dod, ka topam iedvesmoti domāt par to, ko nozīmē būt luterāņu kristietiem. Tuvākās dienās šo jautājumu pārrunās LELBA vidienes apgabala konferencē, arī citur šie jautājumi jau atskanējuši.

Nelaiķis māc. Osvalds Gulbis pirms 58. gadiem Ceļa Biedrā rakstīja par to, kāpēc viņš ir luterānis. Viņa vārdi lika daudz domāt, varbūt arī jums tie izraisīs pārdomas un pārrunas. Viņš secināja:

“Es esmu luterānis tāpēc, ka arī Sv. Rakstos – un Sv. Rakstos it sevišķi – es meklēju to, kas norāda uz Kristu (“was Christum treibet” – Luters). Un ja arī es Viņu vienmēr nesaprotu un nevaru saprast – es paļaujos uz Viņu. Es Viņam uzticos. Es ticu Viņam. Tas nenozīmē, ka es būtu atteicies no bauslības. Dieva desmit baušļi ir spogulis. Bet tajā es neredzu Dievu. Bauslības spogulī es redzu pats sevi, tādu, kāds es esmu. Kristū es redzu Dievu. Kristū es redzu sevi tādu, kādam man jābūt…. Pestīšanas ilgas ir reformācijas sine qua non…Nē Pēteris, ne Pāvils, ne pāvests, ne Luters var man sacīt: nāc pie manis! bet Viņš gan var. Ne Pēteris, ne Pāvils, ne Luters par mani miris un aizgājis man “vietu sataisīt”, bet Viņš gan – – “lai es Viņam piederu, Viņa valstībā zem Viņa dzīvoju un Viņam kalpoju mūzīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētumā” (Mazais katķisms). Tie ir reformācijas un tamlīdz luterisma pamatprincipi: Raksti, ticība, žēlastība, un – tikai Raksti, tikai ticība un tikai žēlastība…un tikai caur Rakstiem, un tikai caur ticību un tikai ar Dieva žēlastību es varu pestīts kļūt…un arī tāpēc es esmu luterānis.”

Svētīgus un ticības un cerības atjaunojošus Reformācijas svētkus jums no sirds novēlu! Lūgsim arī mēs, kā reiz Mārtiņš Luters:

“Mēs lūdzam, mūsos uzpūti, Kungs, mīlestības uguni
Un deldē mūsu nespēku
Ar Svēta Gara dāvanu.”

Jūsu
+ Lauma

Publicēts 28|10|2016

Archibīskape Lauma Zušēvica

FOTO: Evangelishe Kirche DE

Citi Raksti