Reformācijas dienā atskatoties no pasaules otras puses

Melburnā, Austrālijā, ir agrs rīts un Visu svēto diena jau klāt! Tomēr zinu, ka pie daudziem vēl ir Reformācijas svētku diena! Ieklausos, kā skan putnu dziesmas, domāju, tās līdz ar mani sveic arī mūsu Luterāņu Baznīcu visā pasaulē 506. dzimšanas dienā! Domājot par Luteru, pārlasīju Pāvila vārdus:

“Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.” (Rom. 1:16–17)

Nedaudzos vārdos piecas atklāsmes, kuŗas ar laiku pārtapa par Luterāņu ticības pamatakmeņiem.

Pāvila vārdus Romiešiem Luters taču nelasīja pirmo reiz! Viņš jau bija katoļu teoloģijas profesors! Tomēr, kā arī notiek mums, cilvēkam mainoties, mainās arī mūsu izpratne par Dieva vārdu. Liktenīgā brīdī Luters kā no jauna lasīja vārdus, atvērās kāds logs viņa dvēselē, tajā ieplūda jauna izpratne Kristus patiesības gaismā, Svētā Gara iedvesmojumā! Radās drosme arī viņam teikt: es nekaunos evaņģēlija dēļ! Kaut kas viņā pārvērtās, un arī dēļ viņam Dieva dāvinātām atklāsmēm, mainījās kristīgās baznīcas vēsture.

Luters mācīja savai tautai saprast, ka nav nemaz tik komplicēti! Sola scriptura! Tikai svētie raksti atklāj visu Dieva gribu cilvēcei un katram Dieva bēram! Pietiek ar Dieva vārdos atklāto evaņģēliju, jo tas sevī nes Kristu! Solus Christus! Tikai Kristus vajadzīgs, ja tik vien spējam ticēt! Sola fide! Tā vienīgā kvalifikācija, vai esi jūds, vai grieķis, tici, jo no ticības taisnais dzīvos! Ne bailēs vairs par to, vai esi pelnījis žēlastību, bet gavilēs, jo Kristus žēlastības dēļ esi atbrīvots, apžēlots, mīlēts un sargāts. Un tas nav no tevis! Tā ir žēlastība — Sola gratia! Un to Tu nevari ne nopelnīt, nedz par to pietiekami pateikties. Atliek ‘tikai’ mūžu pavadīt Dievu slavējot! Soli Deo gloria! Vienīgi Dievam dodot godu un slavu par visu, ko esi saņēmis.

Reiz svētrunā prasīju, “Kas ir tas fantastiskais, kam Dievs prasījis ticēt?” Ticēt bez šaubām, ka tā ir — absolūtā pārliecībā, ka tas notiks, jo Dievs to ir apsolījis! Kam Dievs tev prasa tā ticēt? 

Ka vēl pasaulē iespējams atrast Kristus miera ceļu? Cits citam piedodot, cits citu apžēlojot, dziedinot, mīlot? Lai Dievs dod, ka tā notiktu Izraēlā, Gazā, Ukrainā, visur, kur cilvēki cieš, kaŗo, bailēs raud. Ticēsim, — sola fide — by faith alone, ka Dievs saklausīs mūsu lūgšanas un tās atbildēs — arī caur mums. 

Luters, viens cilvēks pareizā brīdī, lasot Dieva vārdus, kas sen jau lasīti, kā no jauna tiek uzrunāts — un ‘the rest is history’! Arī mēs, LELBP, esam maza daļa no šīs vēstures! Šī vēsture vēl tiek rakstīta. Kādu teikumu Tu tajā ierakstīsi?

Kristus mīlestībā vēlot skaistus Reformācijas svētkus baudīt katru dienu!

+ Lauma

 

Citi Raksti