Mīļā LELBA – garīdznieki, draudžu vadītāji, draudžu locekļi!

“Jūs nākat pie Viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs.
Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus, Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu.” 1. Pēt. 2:4-5

Pagājušā nedēļas nogalē virtuāli tika uzbūvēta LELBA XVI Sinode!

Mūsu acu priekšā cēlās LELBA! Zoom lodziņi sakrājās tik daudz, ka piepildīja divas, trīs, četras un vairāk ekrāna sienas.

Paldies LELBA pārvaldei, priekšniekam prāv. Gunāram Lazdiņam un pieaicinātiem palīgiem par labi izdevušos virtuālo Sinodi. Paldies katram garīdzniekam, draudzes delegātam un viesim, kas uzticējās jaunam formātam un aktīvi piedalījās Sinodes darba gaitā.

Vēlos sirsnīgi pateikties par izrādīto uzticību un atbalstu, mani ievēlot par nākamo LELBA Pārvaldes priekšnieci.

Apsveicu jaunievēlētos Pārvaldes un Revīzijas komisijas locekļus! Priecājos par iespēju kopā ar jums – garīdzniekiem un lajiem – veidot un vadīt mūsu Baznīcu Dievam par godu, mūsu draudzēm un pasaulei par svētību.

Ar vienas podziņas piespiešanu esam no Sinodes atgriezušies mājās – savās draudzēs, ģimenēs, ikdienas pienākumos. Turpināsim ļaut Dievam no mums pašiem kā dzīviem akmeņiem celt garīgu namu! Lai Dievs palīdz un svētī, lai mūsu darbs būtu Viņam tīkams!

“Mums pietiek ar Viņa žēlastību, jo Viņa spēks top pilnīgs nespēkā!” 2. Kor. 12:9

prāv. Anita Vārsberga-Pāža,

LELBA Pārvaldes priekšniece

Citi Raksti