LELBĀL Misijas Fondā

Misijas Fonds tika dibināts 2015. gadā, arch. Laumas Zušēvicas konsekrācijas gadā. Viņas ierosmē Fonds iesākās ar ziedojumiem no daudzām LELBĀL draudzēm ar mērķi sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur, kur kāda LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze.

Pa šiem gadiem Misijas Fondā ir ienākuši ziedojumi no draudzēm un indivīdiem. Katra Jūsu dāvana nes svētību!  2019.gadā, Milvoku draudze izsludināja “$100,000 Challenge grant”, apsolot līdzināt ziedojumus līdz $100,000.  Daudzas draudzes un indivīdi atsaucās un, kaut mēs tikai ieņēmām mazliet pāri par $53,000, Milvoku draudze tomēr noziedoja visus $100,000.  Nesen Misijas Fonds saņēma dāsnu $75,000 ziedojumu no Ņubransvikas un Leikvudas draudzes.  Liels paldies visiem ziedotājiem!

Misijas Fonda ziedojumi tiek mērķtiecīgi izlietoti. Fonda līdzekļi palīdzēja atbalstīt  jaundibināto Kristus apvienoto ev. lut. latviešu draudzi Īrijā, ko vada diakons (mācītāja kandidāts) Imants Miezis. Tas sedz algas LELBĀL mācītājiem Latvijā draudzēs kas nespēj savu mācītāju atlīdzināt. Tas arī sedza izdevumus terapeitēm Kapseļu ielas bērnu rehabilitācijai. LELBĀL ir sadarbojusies ar lietpratējiem (COBALT firmu) kas palīdz LELBĀL iegūt legālu statusu Latvijā.

Misijas Fonda jaunais pasākums ir “Dzīvības ceļš”.  Raksta māc. Dace Skudiņa, Ārmisijas nozares vadītāja: “Dzīvības ceļš” ir LELBĀL sadarbības projekts ar valsts sociālās aprūpes centra ( VSAC)

“Rīga” filiāli ” Rīga”. Tautā dēvētajā “Kapseļu namā ” dzīvo 30 bērni vecumā no 6-18 gadiem. 20 bērni no viņiem ir palikuši bez vecāku apgādības. Visiem šiem bērniem ir dažāda rakstura funkcionāli traucējumi, kas apgrūtina viņu ikdienas dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā. LELBĀL sadarbības mērķis ar VSAC filiāli “Rīga” ir sniegt atbalstu bērniem un aprūpes komandai; veicināt draudžu un draudzes locekļu iesaisti, uzņemoties garīgu “gādību” par bērniem un veidojot attiecības ar bērniem, pat ja tās ir attālināti. Ir brīnišķīgi, ka ir jau draudzes un individuālas ģimenes, kas  ir uzņēmušās rūpes par konkrētu bērnu, tāpat vairākas draudzes ir sniegušas finansiālu atbalstu bērnu vajadzību piepildīšanai. Kopš pagājušā gada rudens māc. Kārlis Žols notur svētbrīžus Kapseļos.

Ziedojumus Misijas Fondam var sūtīt Baibai Rodiņai, LELBĀL kasierei, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV  89511.  Čeku lūdzu rakstīt uz LELBĀL vārdu ar piezīmi “Misijas Fondam”.  Ziedojumus arī var nosūtīt ar PayPal lietojot MisijasFonds@gmail.com.

Baiba Rodiņa, LELBĀL kasiere

 

Īrijas draudzes foto no Imanta Mieža arhīva,

Kapseļu ielas foto montažu veidojusi Ilze Dzenis

Citi Raksti