Lai nenokavētu Vasarsvētkus — Dieva Svētā Gara pieskārienus! 

Nemitīgā kustībā apustulis Pāvils ceļoja, plānoja, sarunāja vajadzīgo transportu no vienas pilsētas uz otru, lai tik nenokavētu iespēju katrā vietā sludināt Kristus evaņģēliju! Apustuļu darbu grāmata apraksta viņa ceļojumus un pārdzīvojumus. Varam ieskatīties tik vienā pantā, lai manītu šī ceļotāja stratēģisko domāšanu: 

Pāvils bija nolēmis braukt ar kuģi Efesai garām, lai viņam neiznāktu aizkavēšanās Āzijā, jo viņš steidzās, lai paspētu, ja vien būtu iespējams, Vasarsvētku dienā nokļūt Jeruzālemē.” (20:16) 

Vasarsvētki Jeruzālemē! Uz tiem devās jūdi no neskaitāmām valstīm un arī kristieši, kas reiz piedzīvoja kristīgās Baznīcas piedzimšanu Svētā Gara spēkā! Toreiz Pāvils pats nebija klāt, kad pārtapa Kristus mācekļi un neskaitāmi citi! Kad tie uzreiz zināja, nekad viņi paši nebūs noteicēji par savu dzīves ceļa plāniem!

Aizrunātas brīvdienas, lidbiļetes nopirktas, mēģinājumi pārdzīvoti, latvieši darījuši visu, lai tiktu uz Rīgu un piedalītos Latvijas Dziesmu un Deju svētkos! Ir tie, kuŗi pat neriskē pa ceļam piestāties citās Eiropas pilsētās, lai tik nenokavētu iespēju būt klāt! 1990. gada Latvijas Dziesmu svētkos bija klāt Milvoku apvienotā “Brusubārdas–Dzimtenes” koŗa diriģents Ernests Brusubārdis III. Vēl okupētā Latvijā atskanēja patriotiskas dziesmas un mūsu himna “Dievs, svētī Latviju!”. Uzdrīkstējās rīkotāji un klausītāji! Likās, ka pūš jauni laika vēji kā Dieva sūtīts Svētais Gars! 

Nesen diriģents dalījās, kā viņš piedzīvoja mirkli, kad tika pieteikta dziesma Mūsu Tēvs debesīs! Kā vienā neaizmirstamā kustībā piecēlās tūkstoši koncerta apmeklētāji un iestājās tāds klusums, ka apklusa pat putnu dziesmas! Notika pārvērtība. Atskanēja Lūcija Garūtas skaistā meldija, atskanēja Jēzus Kristus lūgšanas vārdi — likās, ka lūdz dziedātāji, klausītāji un visa tauta.

No tāluma, tie, kuŗi nebija klāt Rīgā, līdzi juta — atdzimst latvju tauta! Atjaunotas top dvēseles un cerības! Pārtop cilvēki neaizmirstamā, svētā uzdrīkstēšanās Garā! Pagājuši 33. gadi, bet vēl varējām manīt, cik tas mirklis nozīmēja Ernestam, un drošs, ka visiem, kuŗi bija klāt! Šogad Rīgā pulcēsies tūkstošu tūkstoši, lai XXVII Vispārējos Latvijas Dziesmu svētkos dziedātu, dejotu, klausītos, skatītos un lūgtu! 9. jūlijā notiks ekumēnisks dievkalpojums Rīgas Lutera draudzes dievnamā, kurā piedalīsies vairāki kori un garīdznieki no LELBP un LELB, kā arī no citām konfesijām. Dievam pateiksimies par Viņa dāvināto svētību Latvijai un par Svēto Garu! Šis Svētais Gars vēl vada un pārveido Kristus Baznīcu visā pasaulē un katru Dieva bērnu!

Novēlu jums ikkatram skaistus Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus! Novēlu ilgas būt klāt tur, kur Viņa Svētais Gars darbojās un dzīvēm pieskaras visdažādākos veidos! Novēlu ticībā atrast svētlaimi un drosmi meklēt kā dzīvot Svētā Gara vadībā ar vienām ilgām: Kaut tik es varētu pabeigt savu gājumu un kalpošanu, ko esmu saņēmis no Kunga Jēzus, — apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju! (Apd 20:24) 

Kā? Varbūt Kristus evaņģēliju ietērpjot ‘jaunā meldijā’? Vai pirmo reiz kopā ar citiem dziedot sen iemīlētu dziesmu, to, kuŗas vārdus tu zini no galvas! Dievs lai svētī Kristus Baznīcu visā pasaulē! 

Lai dāvina Viņš apziņu, ka ir vērts mainīt pat vissarežģītākos dzīves plānus, lai būtu klāt, kur Viņš mūs sūta! Lai nenokavētu Vasarsvētkus, vai tos mirkļus, kuŗos Svētais Gars mums pieskaras un nekas vairs nav tā kā bijis!

+Lauma 

Citi Raksti