Archibīskapes ziņojums par Misijas fonda darbību

Kopš 2015.gada 15.aprīļa paskrēja gads, radās iespējas kalpot Kristum tālāk dalot no līdzekļiem, kas tika uzticēti Misijas Fondam pēc tam, kad tika segti Konsekrācijas dievkalpojuma izdevumi.

Līdz ar saviem ziedojumiem, jūs, mūsu LELBĀL draudzes un draudžu locekļi, dāvinājat iedrošinājumu mūsu darbam! Konsekrācijas dievkalpojuma viesi tika ļoti jauki uzņemti un palika pāri tas, kas tika ieguldīts jaunizveidotā LELBĀL Misijas Fondā. LELBĀL Virsvalde izstrādāja Fonda darbības noteikumus, kas pievienoti ziņojumam. LELBA pārvaldes paplašinātā sēdē šī gada martā LELBĀL kasieris Ivars Petrovskis iesniedza sekojošo ziņojumu:

KONSEKRĀCIJAS DIEVKALPOJUMA ZIEDOJUMI UN IZDEVUMI/MISIJAS FONDA DARBĪBA
par 2015.g. un 2016.g. līdz 1. martam
ZIEDOJUMI – 2015.g. no draudzēm, organizācijām, firmām un privātām personām $41,978.85

IZDEVUMI – 2015.g. Konsekrācijas dievkalpojumam, pieņemšanai un dažādiem saistīti ar
Konsekrācijas pasākumiem $12,184.11

ATLIKUMS Misijas Fonda dibināšanai $29,794.74

MISIJAS FONDA Izdevumi 2015.g.

Ceļa izdevumi mūsu Latvijas mācītjājiem $400.00
Māc. G. Bērziņam ceļojums uz Īriju $660.00
Dažādi (pārsūtīšanai) $ 35.00 $1,095.00

ATLIKUMS UZ 2016. GADU $28,699.74
Pateicos kasierim par darbu. Mēs esam ceļā, arvien meklējam jaunas iespējas paplašināt Misijas Fonda darbu un tādēļ no sirds aicinu ziedot un tā atbalstīt LELBĀL darbu gan Īrijā, gan Latvijā, gan tur, kur aug latviešu skaits. Būsim līdzceļotāji Kristus garā. Ceram, ka pievienotā skrējlapiņu palīdzēs iesaistīt ziedotājus. Paldies Tijai Abulai par tās sagatavošanu. Ceram uz jūsu līdzdalību, idejām un pāri visam, jūsu lūgšanām.

Pirms dažām dienām pagāja gads kopš daudz bijām kopā Konsekrācijas dienā. Atgriezos Mt. Zion un Dievam pateicos par Viņa žēlastību un jūsu atbalstu, lūgšanām un darbu! Jūs esat līdz ceļojuši, līdz lūguši, līdz kalpojuši! Dievnamā staigājot aptvēru, cik tomēr īss bija ‘ceļš’ ko biju staigājusi no durvīm līdz altārim. Pirms gada tas tiešām likās ļoti garš! Vai tas tāpat kā notiek ar laiku? No sākuma gads, kas stāv priekšā, liekas pietiekāmi garš, lai veiktu to, kas iecerēts. Gandrīz vai nemanot pienāk tā noslēgums! Un aptveram, cik tas bijis īss, cik daudz palicis nepaveikts. Un tomēr Dievs dāvina rītdienu un atklāj, kā Viņš ir vadījis arī pagājušā gadā, kamēr mēs kopā esam centušies nojaust, kas Viņa prāts mūsu Baznīcai. Domāju, tas bieži atklājās caur jums, kas Kristus mīlestībās Garā uzticīgi turpiniet tik kalpot savās draudzēs un dzīvē. Paldies!

Uz priekšu raugoties, ziņoju, ka būšu Lielbritānijā 20. un 21. maijā, kad tur notiks Sinode Tad došos uz Īriju. Jaundibinātā draudze Īrijā ir lūgusi viņus uzņemt LELBĀL. No Dublinas došos uz Vāciju, lai piedalītos apgabalu garīdznieku konferencē, kuŗas dievkalpjumā diakona amatā tiks ordinēta Rasma Gundega Ieviņa. Lai Dievs svētī! Tālāk uz Rīgu, kur līdz ar prāv. emer. Kārli Žolu vadīšu LELBĀL Latvijā dibināšanas Sinodi 31. maijā un

jūnijā. Būs klātarī LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš. Kopā ar viņu piedalīšos LELB Sinodē,
un 4. jūnijā. Ar Dieva palīgu atgriežoties mājās, drīz došos uz LELBA Draudžu dienām, 9. jūnijā, Gaŗezerā.
Centīsimies arvien jūs informēt par mūsu darbību – kā rakstos, tā mājas lapā. Paldies Prezidija un Virsvaldes locekļiem, arch. Emer. Rozītim, Milvoku draudzei, māsām un brāļiem Kristū, Tijai Abulai, un ģimenei par labo sadarbību! Lai Dievs svētī un pasargā Latviju, mūsu Baznīcu, un ik katru Dieva bērnu, un jo sevišķi tos, kas dzīvo nedrošībā vai bailēs. Būsim vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā, un lugšanās šajā pārmaiņu pilnā laikā. Kur un kā vien iespējams, būsim Tā acis, balss, sirds un rokas, Kas mūs ir aicinājis kalpot Viņa vīna kalnā, mūsu misijas laukā. “Jūsu Aicinātājs ir uzticams, Viņš arī darīs!” (I Tes. 5:24) Viņa žēlastība lai ir ar mums visiem.

Kristū vienota ar jums,

+ Lauma

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL)
MISIJAS FONDA NOTEIKUMI

LELBĀL Misijas fonda uzdevums ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur, kur kāda LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze.

Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī. Lūgumi pabalstam piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBĀL Virsvaldes priekšsēža/-des laicīgam/-ai vietniekam/-cei un archibīskapa/-es sekretāram/-ei.

Saņemtos lūgumus izvērtē LELBĀL prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu. Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši informē LELBĀL Virsvaldi.

Misijas fonda finances pārbauda LELBĀL Revizijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBĀL Virsvaldes plenārsēdes laikā.

Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt:

ceļa izdevumiem;
garīdznieku atbalstam, kas kalpo tur, kur nav vēl draudzes, vai tur, kur draudzes nespēj atlīdzināt garīdznieka/-ces izdevumus un/vai honorāru; un/vai jebkādam citam kristīgas misijas pasākumam.
Archibīskaps/-e katra gada aprīlī izsūta ziņojumu visām LELBĀL draudzēm un garīdzniekiem/-cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra piešķīruma summu un saņēmēju.

Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu, nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma lēmums.

Apstiprināts 2016. gada 8. februārī

 

Publicēts 28|04|2016
Archibīskape Lauma Zušēvica

Citi Raksti