Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) 13. Asambleja. Septītā diena

Pēdējā diena, darbīgākā!

PLF Asamblejas sākuma strādāja rezolūciju komiteja. Dalībnieki tika aicināti iesniegt rezolūcijas, kā arī ieteikumus Asamblejas kopējam vēstījumam. Kā tas parasti notiek, tikai pēdējās dienās šī komiteja paziņo rezultātus. Asamblejas vadība ārkārtīgi efektīgi spēja iepazīstināt gan ar ienākušiem rakstiem un jautājumiem par tiem. Diskusijas bija raitas, interesantas un visā procesā bija manāms savstarpējs respekts un cieņa pret katru runātāju.

PLF mājas lapā varat lasīt gan lēmumus, gan arī apstiprināto Asamblejas vēstījumu. Tas atspoguļo PLF dziļo izpratni par reālām problēmām un krīzēm, kuŗu ietekme ir nenoliedzama. Tie, kuŗi dzīvo valstīs, kur ir karš, kur kristieši tiek vajāti un ne tikai apmelnoti, kur klimata krīzes jau ietekmē cilvēku dzīvotspējas, pacēla savas balsis un tās tika uzklausītas.

Ir tiešām skaisti, nozīmīgi dziļā ticībā kopā apstiprināt apustuļa Pāvila vārdus Efeziešiem, kuŗa atgādina, ka visi kristieši kopā ir: “Viena miesa un viens Gars — tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti — viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dieva un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos.” (Ef 4:4-6) Bet, kā lai šos vārdus īsteno Pasaules luterāņu federācijas 99 valstīs, kur nu vēl visā kristīgā pasaulē? Asamblejas darbs atklāja, ka to spēj, tikai uzklausot cits citu un atzīstot, ka paši patiesi nespēsim to, kas vienīgi Dievam tas ir iespējams. Bet vienmēr, vienmēr ir jācenšas, cik mēs spējam doties ceļā, ko Dievs Jēzū Kristū ir atklājis. Un tas ir patiesības, miera, taisnības un Kristus mīlestības gaismas izgaismots.

Bija labi būt Asamblejā. Bija labi, ka arī prāv. Ieva Puriņa bija klāt, lai būtu ar ko pārrunāt kopējos piedzīvojumus. Bija labi kopā apliecināt, ka mēs visi un katrs esam Dieva radīts bērns.

Katrs atšķirīgs, katrs savas tautas kultūras un vēstures, kā arī Baznīcas izpratnes ietekmēts, tomēr viena un tā paša Dieva radīti, viena un tā paša Pestītāja atpestīti un viena un tā paša Gara vadīti un iedvesmoti. 

Turpināsim sekot Pasaules luterāņu federācijas darbam un turpināsim lūgt, lai izdodas veikt tos pienākumus, kuŗi viņiem uzticēti, un, jo sevišķi, no jaunās paaudzes. Kā jaunieši atgādināja, viņiem pārāk bieži liekas jau par vēlu, jo nākotnes apdraudējumi, šķiet, aug straujāk kā atrisinājumi. Bet, kā Jēzū ir viena miesa, kuŗu vada viens Gars, tā arī mums visiem ir un paliks viena cerība! Tā cerība mūs nepievils, kā apustulis Pāvils raksta Romiešiem: “Šī cerība nepamet kaunā (vai mūs nepieviļ): jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs.” (Rm 5:5)

No sirds, Dievs, izlūdzos Tavu svētību visam tam darbam, ko katrs mēs no sevis un savās draudzēs darām, kaut tas nestu godu Tev un svētību visai pasaulei, jo, Kungs Jēzu, tas darbs patiesi — viss ir Tavs!

+Lauma

Foto: LWF/Albin Hillert

Citi Jaunumi