Atvadoties no mācītāja Mārtiņa Urdzes (1960.-2021.)

Mīļai mācītāja Mārtiņa Urdzes sērojošai ģimenei, Liepājas Krusta draudzei, draugiem!

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes un savā vārdā no sirds izsaku jums mūsu visdziļāko līdzjūtību. Mēs līdz ar jums skumstam un izlūdzāmies katram Kristus mieru, jo zinām, cik pietrūkst mācītājs Mārtiņš.  Viņš aiz sevis atstājis dziļas pēdas jūsu sirdīs un dzīvēs.  Viņš ir kalpojis kā patiess,  Kristus aicināts un iecelts, Dieva svētīts, daudz mīlēts kalps!  Viņa acis spēja saredzēt jūsu vajadzības un no sirds uzticīgi un atjautīgi strādāja, lai atrastu ceļu kā palīdzēt.
Dievnamā sludinātie  Kristus vārdi diakonijas centrā pārtapa darbos. Mācītāja Mārtiņa Urdzes vārdi saskanēja ar viņa darbiem, ar visu viņa dzīvi. Lai Kristus žēlsirdībā dāvina katram sērotājam ticēt, ka, ieejot mūžīgās dzīvības valstībā, viņam Pats Jēzus, mūsu Pestītājs,  teica:
“Labi, Tu godīgais un uzticīgais kalps; Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu,
Es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava Kunga priekā!”  (Mat. 25:21)
Ticēsim,  ka viņam piepildījās arī apustuļa  Pāvila ticības apliecinājumā:
„Ko acs nav redzējusi,  un auss nav dzirdējusi,
un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis,
to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl!”  (I Kor. 2: 9)
LELBP ar dziļu cieņu un pateicību piemin mācītāju Māriņu Urdzi.  Paldies viņam par lielo un svētīgo darbu, paldies Dievam par viņam piešķirto sirdi, kalpošanas izpratni, ģimeni, draudzi un svētību. Lai tas ir Dieva svētais prāts, ka Viņa mieru un dziedināšanu mēs jūtam, ka ticības spēkā paļaujamies Viņa žēlastības un mīlestības spēkam
Līdzjūtībā un lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un Augšāmcelšanās cerībā!

+ Lauma Zušēvica
Archibīskape
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē


Informācija par atvadīšanos no Mārtiņa Urdzes
:
Baznīca, kurā Mārtiņš kalpoja (Liepājas Krusta baznīca), šonedēļ būs atvērta no pirmdienas līdz piektdienai (no 16:00 līdz 18:00). Ikviens varēs savas atmiņas par Mārtiņu uzrakstīt uz lapiņām un piestiprināt tās kokam, ko uz baznīcas sienas attēlojusi viņa dzīvesbiedre, māksliniece Aija Druvaskalne-Urdze (1963-2010).
Mārtiņa bēru dienā, sestdien, 1. maijā, no 10:00 līdz 13:30 būs iespēja katram, kurš vēlas, uz īsu brīdi ienākt baznīcā, lai atvadītos no Mārtiņa un, ja vēlaties, atstāt bērēm ziedus. Ievērojot Mārtiņa vēlmi, viņš tiks apbedīts Limbiķu kapsētā, netālu no Grobiņas.

Mārtiņa Urdzes piemiņai viņa ģimene ir izveidojusi mājaslapu http://martins.urdze.lv/ kā vietu, kur visiem tuvumā un tālumā, kas sirdī bija un ir kopā ar Mārtiņu, dalīties sērās un atvadu domās par viņu.
Sūtiet savas pārdomas uz
 toms.urdze@gmail.com


Fotogrāfijas no Mārtiņa Urdzes ģimenes arhīva

Citi Jaunumi