Mans dzīves stāsts un Dieva Vārds! (28.02.2024)

Tikšanās trešdien, 28. februārī plkst. 10:00 pēc Čikāgas laika, 18:00 Latvijā.
Ieraksta saite: https://www.youtube.com/watch?v=j5Rd2Sgvk5I

Pārrunas ar juristi Ingrīdu Kariņu-Bērziņu par Ciešanu laika 3. svētdienas (3. marta) tekstiem.

Likumam sekojot, taisnību meklējot, cik liela vieta žēlastībai?

Pārrunāsim, kādu lomu mūsu dzīvēs ieņem Dieva Vārds un bauslība. Ko no mums prasa (un ko mums dod) likumi? Dieva un cilvēku likumi. Kā laicīgās pasaules noteikumi ir salāgojami ar ticību mūsu ikdienā?

2. Mozus grāmata 20:1-17
1 Un Dievs runāja visus šos vārdus: 2 “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! 3 Lai tev nav citu dievu bez manis! 4 Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. 5 Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam — tiem, kas mani nīst, 6 bet es daru žēlastību tūkstošiem — tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus. 7 Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu! 8 Atceries svētīt sabata dienu! 9 Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, 10 bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, — tad nedari nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos. 11 Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ Kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu! 12 Godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod. 13 Nenogalini! 14 Nepārkāp laulību! 15 Nezodz! 16 Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! 17 Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli — neko, kas ir tavam tuvākajam!”

Psalms 19:7-10
7 no debesu malas tā iznāk
un ripo līdz debesu galam — 
kas var paslēpties no viņas svelmes?
 8 Kunga bauslība pilnīga, tā atveldzē dvēseli,
Kunga liecība droša, tā vientiesi dara gudru, 
9 Kunga pavēles skaidras, tās sirdi ielīksmo,
Kunga bauslis šķīsts, tas dara acis gaišas, 
10 Kunga bijība šķīsta, tā pastāv mūžam,
 Kunga spriedumi taisni, visos ir patiesība.

I Korintiešiem 1:18-25
18 Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. 19 Jo ir rakstīts: gudrajo gudrību es izdeldēšu un saprātīgo saprātu es atmetīšu. — 20 Kur tad ir gudrais? Kur Rakstu skaidrotājs? Kur šī laikmeta vārdu meistars? Vai Dievs nav vērtis šīs pasaules gudrību muļķībā? 21 Tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. 22 Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, 23 mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem — muļķība, 24 bet aicinātajiem — gan jūdiem, gan grieķiem — Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. 25 Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku.

Jāņa evaņģēlijs 2:13-22
13 Tuvojās jūdu Pashas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzālemi. 14 Viņš atrada templī vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam 15 un, savijis no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī avis un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. 16 Baložu pārdevējiem viņš sacīja: “Nesiet to visu prom no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus namu!” 17 Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: “Dedzība par tavu namu mani aprij.” 18 Tad jūdi viņam jautāja: “Kādu zīmi tu vari parādīt, tā rīkodamies?” 19 Jēzus viņiem teica: “Sagraujiet šo templi, un trijās dienās es to atkal uzcelšu!” 20 Tad jūdi sacīja: “Šis templis ir būvēts četrdesmit sešus gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās?” 21 Bet Jēzus bija runājis par sava ķermeņa templi. 22 Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, un sāka ticēt Rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis.

Citi Jaunumi