Mans dzīves stāsts un Dieva Vārds! (14.02.2024)

Tikšanās trešdien, 14. februārī, plkst. 10:00 pēc Čikāgas laika, 18:00 Latvijā.
Iearaksta saite: https://www.youtube.com/watch?v=NWPF5dYmzbU

Pārrunas ar Miķeli Abulu par Kristus ciešanu laika 1. svētdienas, 18. februāra tekstiem. Vairākiem mazāk pazīstams, viņš gadiem strādājis būvniecības firmā CG Schmidt. Firma bija atbildīga uzbūvēt Milvoku Mākslas muzeju, kuŗu projektēja slavenais arhitekts Santiago Calatrava. Firma arī cēlusi vairākas no lielākām celtnēm Milvokos un citur. Firmas mājas lapā var labāk iepazīties arī ar Miķeli: cgschmidt.com. Tur kādā vietā par viņu rakstīts:

Mike is revered as one of the top construction executives in Wisconsin. He provides thought leadership, executive management, and project vision to ensure CG Schmidt delivers exceptional operational outcomes.  Mike’s commitment to CG Schmidt’s field teams, staff and client results cannot be matched, and his dedication to mentoring and enabling the workforce of tomorrow creates unlimited opportunities for our youth.

Kā Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšnieks ļoti uzticīgi un veiksmīgi kalpoja Milvokos vairāk par 10. gadiem. Viņš arī bijis latviešu centra “Gaŗezera” padomē un arvien ir draudzes padomē un aktīvs līdzdalībnieks latviešu sabiedrībā.

Galvenā tēma:
Sirdsapziņa un dzīves izvēles uzņēmumu, vai projektu vadītājiem.

I Mozus gr. 9:8–17
Kā ar Tevi?

Kad esi ilgojies pēc zīmes no Dieva.
(Pirmā derība slēgta.)

Psalms 25:1–10
Kā ar Tevi?
Vai esi lūdzis, lai Dievs palīdz nekrist kaunā?

I Pēteŗa vēstule 3:18–22
Kā ar Tevi?
Ko dari, kad kāds lauž solījumu?

Marka evaņģēlijs 2:18–28
Jaunās derības iesākums! Viņš visu dara jaunu!
Un mācību pārvērš darbos!

Kā ar Tevi?
Kad gribi būt burta kalps, kad gribi rīkoties
tik brīvi kā Svētais Gars?

Bībeles teksti:

I Mozus grāmata 9:8–17
8 Un Dievs teica Noam un viņa dēliem: 9 “Un es, redzi, — es celšu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums, 10 un ar katru dzīvu dvēseli, kas ar jums, — ar putniem, ar lopiem, ar visiem zemes zvēriem — ar visiem, kas iznāca no šķirsta, visiem, kas vien virs zemes dzīvo! 11 Es celšu ar jums savu derību, un visa miesa vairs netiks iznīdēta ūdensplūdos, un vairs nebūs plūdu, kas izposta zemi!” 12 Un Dievs teica: “Šī ir derības zīme, ko uz mūžīgām paaudzēm es lieku starp sevi un jums un starp katru dzīvu dvēseli, kas ir ar jums! 13 Savu loku es mākonī lieku, un tas būs par derības zīmi starp mani un zemi! 14 Un būs mans mākonis, mākonis pār zemi, un taps redzams mākonī loks! 15 Un es atcerēšos savu derību, kas starp mani un jums un starp visām dzīvām dvēselēm visā miesā, un nebūs vairs ūdensplūdu, kas izposta visu miesu! 16 Kad būs mākonī loks, es to uzlūkošu, lai atcerētos mūžīgo derību — starp Dievu un katru dzīvu dvēseli visā miesā, kas uz zemes!” 17 Un Dievs teica Noam: “Šī ir derības zīme, ko esmu cēlis starp sevi un starp visu miesu, kas uz zemes.”

Psalms 25:1–10
1 Dāvida psalms.
Tev pretī, Kungs, savu dvēseli ceļu,
 2 mans Dievs, tev es uzticos, neliec mani kaunā,
neļauj maniem naidniekiem smieties par mani! 
3 Neliec tos kaunā, kas cer uz tevi,
liec tos kaunā, kas steidzas nodot! 
4 Savus ceļus, Kungs, ierādi man,
savas takas man iemāci!
 5 Vadi mani savā patiesībā un māci mani,
jo tu esi mans glābējs Dievs,
uz tevi es ceru augu dienu! 
6 Atceries savu žēlsirdību, Kungs,
un savu žēlastību, jo tās pastāv kopš mūžiem! 
7 Manas jaunības grēkus un vainas nepiemini, 
atceries mani ar žēlastību,
jo tu, Kungs, esi labs! 
8 Labs un taisnīgs ir Kungs,
tādēļ viņš grēciniekiem māca, kur ceļš, 
9 viņš vada pazemīgos uz taisnprātību,
māca pazemīgiem viņu ceļu. 
10 Visas Kunga takas ir žēlastība un patiesība — 
tiem, kas tur viņa derību un uzklausa viņa liecības.

I Pētera vēstule 3:18–22
18 Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis — taisnais par netaisnajiem —, lai jūs pievestu pie Dieva; nonāvēts miesā, bet dzīvs darīts Garā, 19 kurā viņš devās pasludināt arī tiem gariem, kas cietumā, 20 kas Noas dienās palika savā nepaklausībā. Tolaik Dievs ilgi un pacietīgi gaidīja, kamēr tika uzbūvēts šķirsts; tajā tikai nedaudzas, tas ir, astoņas, dvēseles Dievs izglāba caur ūdeni. 21 Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābj; tā nav miesas netīrumu mazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos, 22 kas ir pie Dieva labās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpis debesīs un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki.

Marka evaņģēlijs 2:18–28
18 Jāņa mācekļi un farizeji gavēja. Daži nāca pie Jēzus un jautāja: “Kādēļ Jāņa un farizeju mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē?” 19 Tad Jēzus tiem sacīja: “Kā var kāzu viesi gavēt, kamēr līgavainis ir pie viņiem? Kamēr līgavainis ir kopā ar tiem, tie nevar gavēt. 20 Bet nāks dienas, kad līgavainis tiem tiks atņemts; tad tie gavēs tajā dienā. 21 Neviens nešuj jauna auduma ielāpu uz vecām drēbēm, jo tad ielāps no tām noplīst — jaunais no vecā — un plīsums kļūst vēl lielāks. 22 Un neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas maisos, citādi vīns maisu saplēš, un vīns un maisi iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos maisos.” 
23 Tad kādā sabatā viņš gāja caur labības lauku, un ceļā viņa mācekļi sāka plūkt vārpas. 24 Farizeji viņam teica: “Redzi, kādēļ viņi sabatā dara, kas nav atļauts?” 25 Un viņš tiem sacīja: “Vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad viņu spieda trūkums un kad viņš pats bija izsalcis un tie, kas ar viņu bija? 26 Kā viņš iegāja Dieva namā augstā priestera Abjatāra laikā un ēda upurmaizes, kuras ļauts ēst tikai priesteriem, un deva arī tiem, kas bija ar viņu?” 27 Tad viņš tiem teica: “Sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ. 28 Tātad Cilvēka Dēls ir kungs arī pār sabatu.”

 

Citi Jaunumi