Mans dzīves stāsts un Dieva Vārds! (06.03.2024)

Tikšanās trešdien, 6. martā plkst. 10:00 pēc Čikāgas laika, 18:00 Latvijā.
Video ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=vFZvaIYz9gI

Pārrunas ar Dr Aleksandru Kalniņu, par Ciešanu laika 4. svētdienas, 10. marta tekstiem.

Kad pacients/slimnieks zaudē cerību, kā mainās prognoze?

4. Mozus grāmata 21:4-9
4 Un viņi gāja no Hora kalna pa ceļu, kas ved uz Niedru jūru, lai apietu Edoma zemi, bet tauta ceļā kļuva nepacietīga. 5 Un tauta runāja pret Dievu un Mozu: “Kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes, lai mēs mirstam tuksnesī, jo šeit nav maizes un ūdens, un mums riebj šis sliktais ēdiens!” 6 Tad Kungs sūtīja tautā ugunīgas čūskas, un tās koda ļaudis, un Israēlā nomira daudz ļaužu. 7 Tad tauta nāca pie Mozus un teica: “Mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret Kungu un tevi. Lūdzies Kungu, lai viņš atņem mums čūskas!” Tad Mozus lūdza par tautu. 8 Un Kungs teica Mozum: “Taisi sev ugunīgu čūsku un liec kāta galā — ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs!” 9 Un Mozus taisīja vara čūsku un lika to karoga kāta galā; un, ja kādu sakoda čūska, tad tas palūkojās uz vara čūsku un palika dzīvs.

Psalms 107:1-3;17-22
1 Teiciet Kungu, jo viņš ir labs,
jo viņa žēlastība uz mūžiem! —
 2 tā lai saka Kunga izpirktie,
kurus viņš izpircis no naidnieka rokas 
3 un sapulcējis no zemju zemēm,
no austrumiem un rietumiem, 
no ziemeļiem un no jūras puses.
17 Nejēgas, kuri iet grēka ceļus,
sasirga savu pārkāpumu dēļ, —
 18 ik ēdiens tiem derdzās,
tie nonāca pie nāves vārtiem! 
19 Tie sauca Kungu savās mokās,
no spaidiem viņš tos glāba, 
20 sūtīja savu vārdu un dziedēja viņus,
izpestīja ikvienu no viņa bedres! 
21 Lai tie pateicas Kungam par viņa žēlastību,
brīnumiem, ko viņš sūta cilvēku dēliem,
 22 lai upurē pateicības upurus
un slavē viņa darbus gaviļu dziesmās!

Efeziešiem 2:1-10
1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. 3 Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni tāpat kā visi pārējie. 4 Bet Dieva žēlastība ir bagātīga, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, 5 viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, — žēlastībā jūs esat izglābti —, 6 viņš mūs līdz ar Kristu ir augšāmcēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristū Jēzū, 7 lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristū Jēzū. 8 Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, 9 tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. 10 Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.

Jāņa evaņģēlijs 3:14-21
14 Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, 15 lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. 16 Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. 17 Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. 18 Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. 19 Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ ka viņu darbi bija ļauni. 20 Ikviens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. 21 Bet, kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā.”

Citi Jaunumi