Jāņa Kristītāja diena

Ps 141; Mal 3:1–4; Apd 13:13–26; Lk 1:57–67 (68–80)
Jes 49:1–7; Apd 13:13–26; Lk 1:57–67 (68–80)

krāsa – balta

 

Mozus teica: “Kaut jel es gūtu tavu vēlību, Kungs, – lai jel Kungs nāk ar mums.” (2Moz 34:9)
Zaharijs sacīja: “Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstā pravieti. Tu iesi Kungam pa priekšu sataisīt viņa ceļu, lai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu caur grēku piedošanu.” (Lk 1:76–77)