Indianapoles latviešu draudze meklē mācītāju

Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Indianapolē meklē pilna laika mācītāju. Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) ar vairāk nekā simts aktīviem locekļiem. Draudzē pārstāvēti visi gada gājumi – dažas ģimenes pat četrās paaudzēs. Draudze ir stūrakmens Indianapoles latviešu sabiedrībai. Mūsu Dāmu komiteja ir draudzes labvēlīgā sirds un dvēsele.

2007. gadā draudze pārdeva savu dievnamu. Dievnama īpašums vairs neatbildēja draudzes vajadzībām. Dievnama nepieciešamie remonti būtu bijuši par apgrūtinājumu draudzes darbībai. Kaut gan mums nav sava dievnama, draudze ir finansiāli nodrošināta. Dievkalpojumi un citas draudzes norises notiek mūsu Indianapoles Latviešu sabiedriskā centra mājīgās telpās. Tajās pulcējas arī citas aktīvas latviešu organizācijas: Indianapoles latviešu skola, Daugavas Vanagi, Pensionāru biedrība, koris un tautas deju kopa – Jautrais Pāris.

Kristīgā sadraudzība ir svarīga daļa no mūsu draudzes dzīves. Sākot ar Pļaujas Svētkiem līdz Ģimenes Dienai, draudzes locekļi satiekas pēc dievkalpojuma, baudot Dāmu komitejas kafijas galdu un reizēm siltās pusdienas. Tā ik gadus rīko Ziemassvētku tirdziņu. Dāmu komiteja atbalsta jaunatnes piedalīšanos Gaŗezera programmās. Draudzes valde regulāri aicina māksliniekus uzstāties Adventes koncertā. Draudze finansiāli atbalsta vairākas organizācijas,
īpaši Ronald McDonald House, Gleaner’s Food Bank un Lutheran Family Services. Četras reizes gādā, draudzes rūķīši apciemo un apsveic draudzes vecāko paaudzi ar groziņiem. Dievs ir svētījis mūsu draudzi un mēs izrādām savu pateicību Dievam ar savu darbību.

2019. gadā draudzes valde izsūtīja draudzes locekļiem aptauju, uz ko vairāki atsaucās ar vēlēšanos redzēt maiņas, kas draudzi stiprinātu. Valde meklē ganu, kuŗš/a, sadarbojoties ar valdi, draudzi vadīs jaunos virzienos.

Draudzes mācītāja atbildībā ir dievkalpojumi un svētības akti (latviešu valodā, kā arī reizēm angļu vai abās valodās). Valde atbalsta technoloģijas lietošanu dievkalpojumos, ja tā palīdz dievlūdzējiem piedzīvot Dieva svētību. Mācītājam/ai garīgi jāstiprina draudzes locekļi, jāpiedalās Indianapoles latviešu sabiedrībā un vietējā kristīgā sabiedrībā. Mācītāja kandidātam ir nepieciešamas auto vadītāja tiesības, kā arī datora lietošanas spējas.

Lūdzam kandidātus pieteikties līdz 2021. g. 1. maijam, iesūtot CV (Curriculum Vitae) kopā ar pavadvēstuli:

LELBA Vidienes apgabala prāvestei Dr. Sarmai Eglītei 
eglite3@gmail.com
458 Lake Forest Drive,
Bay Village, OH 44140-2511

Citi Jaunumi